ข้อกำหนดในการใช้งาน

ข้อกำหนดในการใช้งาน

  โปรดสละเวลาสักครู่เพื่ออ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด


  ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ใช้กับลูกค้าที่เข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้และบริการที่จัดเตรียมโดย บริษัท NAGA98 ("บริษัท ") การเข้าถึงหน้าเว็บใด ๆ ของเว็บไซต์นี้และ / หรือการใช้บริการลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่มีข้อ จำกัด หรือมีคุณสมบัต


  หากลูกค้าไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้โปรดรีบออกจากเว็บไซต์นี้และ / หรือใช้บริการ


  การบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี

  1. ลูกค้ายอมรับว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้โดยเลือกด้านล่างในช่อง"" ""ยอมรับ"" ""และดาเนินการเข้าถึงเว็บไซต์หรือ โดยการเปิดบัญชีกับ บริษัท หรือวางเดิมพันกับ บริษัท โดยตกลง ข้อกาหนดและเงื่อนไขและ / หรือเนื่องจากการที่ลูกค้าใช้ เว็บไซต์ต่อไปลูกค้าจะผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงกฎระเบียบและนโยบายด้านข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ที่รวมอยู่ในข้อกาหนดและเงื่อนไขหากมี คือความไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกาหนดในการให้บริการและเอกสารใด ๆ ที่รวมอยู่ใน การอ้างอิงข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้อยู่ตลอดเวลา
  2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดข้อกาหนดและข้อบังคับและนโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่เห็นสมควรในบาง โอกาสและทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท จะพยายามอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการ เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญต่อข้อตกลงและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้จะได้รับการแจ้งเตือนให้ ลูกค้าทราบโดยประกาศที่โดดเด่นบนเว็บไซต์
  3. ลูกค้ายังคงต้องตรวจสอบข้อกาหนดและเงื่อนไขเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้ายังคงเห็นด้วยต่อไป ลูกค้าควรตรวจสอบ ข้อกาหนดและเงื่อนไขนี้ทุกครั้งที่ใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่องถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขและข้อบังคับกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวและการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่พวกเขาโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การเดิมพันใด ๆ ที่ได้รับ (แต่ไม่ได้รับการยอมรับบันทึกหรือตัดสิน) ก่อนเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อกาหนดและเงื่อนไขจะขึ้นอยู่กับข้อกาหนดและเงื่อนไขที่มีอยู่และกฎระเบียบ
  4. ข้อกาหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายส่วนบุคคลจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากข้อกาหนดและเงื่อนไขกฎระเบียบและนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษฉบับภาษาอังกฤษจะเหนือกว่าคาแปลใด ๆ


  การเป็นตัวแทนของลูกค้า

  1. ในการยอมรับข้อกาหนดในการให้บริการเหล่านี้ลูกค้าจะไม่สามารถเพิกถอนและรับประกันและผูกพันโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิด (แล้วแต่กรณี) ว่าลูกค้ามีอายุเกินกว่า 18 ปีหรืออายุที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า เขตอานาจศาลใดจะสูงกว่าและมีขีดความสามารถทางจิตในการรับผิดชอบต่อการกระทาของลูกค้าเองและผูกพันตามข้อกาหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่ใด ๆ และทุกครั้งที่เป็นโมฆะการทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์
  2. ลูกค้าที่ประสงค์จะวางเดิมพันกับ บริษัท ควรทราบว่าอาจมีกฎหมายเฉพาะในประเทศสถานที่พานักหรือสถานที่ที่มีการวางเดิมพันดังกล่าวซึ่งห้ามการพนันออนไลน์และ / หรือเกมออนไลน์ (เรียกรวมกันว่า "" ""การพนัน"") ลูกค้าไม่สามารถเพิกถอนและรับประกันโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใด ๆ ต่อ บริษัท ว่าลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงหรือลงทะเบียนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา:
  3. จากเขตอานาจศาลที่ห้ามการพนัน;
  4. ข หากลูกค้าเป็นพลเมืองของรัฐชาติที่ห้ามไม่ให้พลเมืองของตนเข้าร่วมในการพนัน (โดยไม่คานึงถึงตาแหน่งปัจจุบันของพวกเขา) และถ้าลูกค้าเป็นพลเมืองหรือถิ่นที่อยู่ในประเทศหรือเขตอานาจศาลต่อไปนี้: เขตปกครองพิเศษพิเศษของฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์สิงคโปร์ไต้หวันและสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (รวมเรียกว่า " เขตอานาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต ")
  5. ลูกค้ายอมรับตกลงยอมรับและไม่อาจเพิกถอนและรับประกันโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดต่อ บริษัท ว่า:
  6. เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นหรือกฎหมายในประเทศของตนก่อนที่จะลงทะเบียนกับ บริษัท และ / หรือวางเดิมพันกับ บริษัท ลูกค้าควรอ่านคาแนะนาด้านกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนและ / หรือวางเดิมพันใด ๆ กับ บริษัท เพื่อตรวจสอบว่าข้อเสนอที่ตนเสนอไว้กับ บริษัท ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายใด ๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมายของประเทศหรือท้องถิ่นที่บังคับใช้ของลูกค้า ลูกค้าควรจะขอคาปรึกษาด้านกฎหมายก่อนที่จะลงทะเบียนและ / หรือวางเดิมพันใด ๆ กับ บริษัท และ,
  7. จากเขตอานาจศาลที่ห้ามการพนัน;
  8. ข ลูกค้ารับทราบและรับรู้ว่า บริษัท มีการให้บริการจากเขตอานาจศาลและ / หรือประเทศที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นครั้งแรกซึ่งดาเนินงานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับใบอนุญาตสาหรับการให้บริการดังกล่าวดังนั้น บริษัท จึงรับตาแหน่งที่ให้บริการจากเขตอานาจศาลที่เป็น ถูกต้องตามกฎหมายอนุญาตให้ทาเช่นนั้นได้รับใบอนุญาตและควบคุมและพยายามที่จะไม่ดาเนินธุรกิจจากเขตอานาจศาลที่ห้ามไม่ได้หรือลูกค้าที่อยู่ในหรือจากเขตอานาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  9. โดยไม่ จากัด ข้อ 2 และ 3 ในอีกนัยหนึ่งบุคคลตามกฎหมาย (รวมถึงบุคคล บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัท และนิติบุคคลอื่น ๆ ) ที่พานักอาศัยอยู่หรือรวมอยู่ภายในโดยมีการเข้าร่วมธุรกิจใด ๆ ในหรือกาหนดเป้าหมายตลาดของเขตอานาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจไม่สามารถใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ บริษัท นาเสนอได้ในทุกเวลา ดังนั้นลูกค้าจะไม่สามารถเพิกถอนและรับประกันได้โดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดใด ๆ ต่อ บริษัท โดย:
  10. ลูกค้าไม่ได้อยู่อาศัยตั้งอยู่จริงหรือรวมอยู่ภายในโดยมีธุรกิจใด ๆ อยู่ในหรือกาหนดเป้าหมายตลาดของเขตอานาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
  11. ข ลูกค้าจะไม่วางเดิมพันใด ๆ จากเขตอานาจศาลที่ไม่ได้รับอนุญาต
  12. ลูกค้ายินยอมว่าการใช้เว็บไซต์นี้อยู่ในความเสี่ยงของตนและเข้าใจและยอมรับว่าการใช้เว็บไซต์และ / หรือบริการที่ บริษัท เสนอให้ลูกค้าอาจสูญเสียเงินเดิมพันและลูกค้ายอมรับอย่างเต็มที่ รับผิดชอบต่อการสูญเสียดังกล่าว
  13. ลูกค้ายินยอมและเพิกถอนไม่มีเงื่อนไขและรับประกันโดยไม่มีข้อจากัดความรับผิดต่อ บริษัท ว่าลูกค้าจะไม่เป็นตัวแทนหรือ บริษัท ในเครือของ บริษัท โดยไม่ได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ก่อนหน้านี้ และนอกจากนี้ลูกค้าจะไม่มีส่วนในตลาดทาการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือประชาสัมพันธ์ บริษัท หรือบริการของ บริษัท โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ก่อน
  14. ลูกค้ารับประกันว่าลูกค้าจะไม่พยายามโจมตีสับแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแนะนาโค้ดที่เป็นอันตรายต่อเว็บไซต์ ดังนั้นลูกค้าจะไม่ จากัด (ก) วิศวกรย้อนกลับหรือแปลซอฟต์แวร์ (รวมหรือบางส่วน) ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ หรือ (ข) ทาสาเนาทาซ้าทาซ้าส่งแจกจ่ายใช้หรือแจกจ่ายเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ หรือ (ค) เปิดเผยข้อมูลบัญชีแก่บุคคลที่สาม หรือ (d) ฝ่าฝืนข้อกาหนดใด ๆ ที่ระบุไว้ในที่นี้โดยเฉพาะ แต่ไม่ จากัด เฉพาะข้อ 6 ด้านล่าง หรือฉ้อฉลหลอกลวงหลอกลวงหลอกลวงหรือฉ้อโกง บริษัท โดยวิธีใด ๆ โดยใช้หรือใช้บริการของ บริษัท หรือเว็บไซต์นี้ หาก บริษัท สงสัยว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในข้อนี้ บริษัท จะมีสิทธิในการระงับหรือระงับบัญชีลูกค้ากับ บริษัท เพื่อดาเนินการสอบสวนต่อไปซึ่งนอกเหนือจากการแก้ไขใด ๆ หากยืนยันว่าลูกค้าไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในบทบัญญัตินี้จะเป็นการสิ้นสุดการให้บริการแก่ลูกค้าการปิดบัญชีลูกค้าและการริบเงินโดย บริษัท ในบัญชีใด ๆ ของลูกค้า
  15. ลูกค้าจะแจ้งให้ บริษัท ทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ว่าเกิดข้อผิดพลาดในการชาระเงินของลูกค้าที่ได้รับโดยหรือชาระเงินที่ชาระให้กับ บริษัท และข้อผิดพลาดใด ๆ ในข้อมูลบัญชีของลูกค้าที่ บริษัท ถืออยู่ซึ่งลูกค้าทราบ เพื่อให้ บริษัท ฯ ได้รับข้อผิดพลาดดังกล่าวตามข้อ 5 ข้างล่าง
  16. ลูกค้าจะไม่อนุญาตหรือมอบอานาจบุคคลอื่นหรือบุคคลที่สาม (รวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงผู้เยาว์) ในการใช้บริการของ บริษัท ใช้บัญชีของลูกค้าหรือรับเงินรางวัลใด ๆ ในนามของลูกค้า
  17. ลูกค้าจะรายงานผลการชนะใด ๆ และรางวัลทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมหากลูกค้าอาศัยอยู่ในเขตอานาจศาลที่เงินรางวัลดังกล่าวต้องเสียภาษีหรือต้องเปิดเผยตามกฎหมายและ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของลูกค้า ทาเช่นนั้น
  18. ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและรักษา บริษัท พนักงานและพนักงานของ บริษัท ที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษาตัวแทนจาหน่ายและซัพพลายเออร์ของ บริษัท ในทันทีโดยไม่จาเป็นต้องรับผิดต่อความเสียหายความสูญเสียค่าใช้จ่ายและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย (ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎี) ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนข้อกาหนดและเงื่อนไขหรือกฎและข้อบังคับของลูกค้าหรือความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของลูกค้าหรือการใช้งานโดยบุคคลอื่น การเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้บัญชีลูกค้ารายละเอียดข้อมูล
  19. อัตราจ่าย สูงสุด ในบริการ (สล็อต) จำกัด 250,000 บาท( รวมทั้งหมดของรางวัลแจ็คพ็อต)อัตราจ่ายขางบริการเกมส์จะคิดให้จาก ยอดฝากบิลนั้น นั้น นำไปคูณจำนวน100 เท่า คือจำนวน ที่จ่ายออก 

   ตัวอย่าง 

   ยอดฝาก 1000 x100 = 100,000  (จำนวนจ่ายออก )

  20. โบนัสและเงินรางวัลทั้งหมดจะได้รับการพิจารณา โดยทางบริการคาสิโนเกมส์  เราขอสงวนสิทธิ์ในแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้ตลอดเวลาสำหรับผู้เล่นทุกคนหรือผู้เล่นแต่ละคนโดยไม่ต้องต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


  บริษัท ดาเนินการและจากัดความรับผิด

  1. เงินรางวัลจะได้รับการบันทึกหรือสูญหายจากบัญชีของลูกค้าหลังจากยืนยันผลสุดท้าย บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก แหล่งที่มาของผลลัพธ์สุดท้ายตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม
  2. เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีหรือหักจากบัญชีของลูกค้าด้วยความผิดพลาดลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้ บริษัท ทราบถึงข้อผิดพลาดโดยไม่ ชักช้า จานวนเงินที่ลูกค้าได้รับจากข้อผิดพลาดจะถือว่าไม่ถูกต้องและต้องคืนให้กับ บริษัท เงินที่ได้รับเครดิตไปยังบัญชีที่ผิดพลาด อาจไม่ถูกจาหน่ายโดยลูกค้าและ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการทาธุรกรรมใด ๆ (รวมถึงการเดิมพัน) ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ดังกล่าว ลูกค้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท ในการคืนเงินที่ผิดนัดซึ่งลูกค้าได้ถอนออกไป
  3. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการโพสต์ราคาและ / หรือ handicaps ในกรณีที่มีข้อผิด พลาด บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท ฯ ในการยกเลิกการเดิมพันที่เกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้หรือเพื่อแก้ไข ข้อผิดพลาด
  4. (หรือทฤษฎีใด ๆ ) สาหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงโดยทางอ้อมหรือในลักษณะอื่นใดโดยไม่มีข้อ จากัด ซึ่งถือว่าเป็นหรือ ถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกิดจากเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์รวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือความคลุมเครือในเว็บไซต์ความผิดพลาดความผิดพลาดความล่าช้าหรือการขัดจังหวะการดาเนินงานหรือการ ส่งผ่านความล้มเหลวของสายการสื่อสาร หรือการใช้ประโยชน์เว็บไซต์หรือเนื้อหาในทางที่ผิดพลาดข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ ในเนื้อหาความเสียหายต่อการสูญเสียธุรกิจการสูญเสียผลกาไรการหยุดชะงักทางธุรกิจการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจหรือการ สูญเสียหรือความเสียหายอื่น ๆ ทางการเงินหรือแม้แต่การที่ บริษัท ได้รับ แจ้งโดยลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการสูญเสีย หรือความเสียหายดังกล่าว)
  5. บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผล
  6. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนเว็บไซต์หรือองค์ประกอบต่างๆของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาและเพื่อสงวนสิทธิใด ๆ ที่ลูกค้า อาจมีต่อการฝากเงินในบัญชีของตนจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในรูปแบบอื่นใด ผลของการกระทาดังกล่าว


  การใช้เว็บไซต์

  1. ไม่จากัดความสามารถในการแสวงหาทางเลือกอื่นใด บริษัท อาจจากัดความสามารถในการใช้เว็บไซต์ระงับหรือยกเลิกบัญชีของ ลูกค้าทาให้การเดิมพันใด ๆ สูญหายหรือระงับเงินโดยเด็ดขาดหาก บริษัท มีเหตุผลที่จะเชื่อ หรือสงสัยว่าการติดต่อกับลูกค้าของ บริษัท เป็นกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงการกระทาผิดหรือเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ลูกค้าควรรับทราบว่าหากการใช้งานเว็บไซต์ ละเมิดกฎหมายท้องถิ่นหรือระดับชาติเกี่ยวกับการฉ้อโกงหรือการฟอกเงินใด ๆ การชาระเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดย บริษัท อาจมีความเสี่ยงที่จะถูกริบหรืออาจถูกแช่แข็งโดย บริษัท ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท จะไม่รับผิดต่อลูกค้าสาหรับการ ชาระเงินใด ๆ และจะไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อลูกค้าหากจาเป็นต้องให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับลูกค้าแก่หน่วยงานกากับดูแล ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว กรณี
  2. บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดิมพันใด ๆ หรือทั้งหมดที่กระทาโดยและ / หรือระงับการจ่ายเงินให้แก่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือ นิติบุคคลที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือเป็นคณะกรรมการเพื่อฉ้อโกง บริษัท
  3. ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต บริษัท จะมีสิทธิ์ระงับการเดิมพันระงับและเสียเงินในบัญชีลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ากระทาการฉ้อโกงหรือการฟอกเงิน ลูกค้าตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่ บริษัท พนักงานของ บริษัท ผู้ถือหุ้นที่ปรึกษาและที่ปรึกษาในการสูญเสียและความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทุจริตหรือความเชื่อที่สมเหตุสมผลว่ามีการทุจริตและ / หรือการฟอกเงิน การระงับและการริบการเรียกร้องค่าเสียหายและความเสียหายจะครอบคลุม แก่ลูกค้าทุกรายที่เกี่ยวข้องและ / หรือที่ บริษัท ฯ เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการฉ้อฉลและการกระทาผิดเช่นว่านั้น ความสามารถของ บริษัท ในการระงับการวางเดิมพันของผู้ต้องสงสัยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท จะถือเป็นอันเด็ดขาดจนกว่าจะถึงเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับการยอมรับเดิมพันหลังจากนั้น บริษัท จะสูญเสียการตัดสินใจดังกล่าวเว้นแต่จะมีเหตุผลอันสมควรที่จะเชื่อได้ว่าการพนัน ผู้ต้องสงสัยนั้นเป็นการฉ้อโกงซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ตามที่ระบุใน [การใช้เว็บไซต์] ในที่นี้) หรือเป็นการฝ่าฝืนข้อกาหนด และเงื่อนไขเหล่านี้
  4. "การกระทาผิด" และ / หรือ "การฉ้อโกง" จะรวมถึง แต่ไม่ จากัด เพียงการพยายามหลีกเลี่ยงข้อกาหนดและเงื่อนไขกฎและข้อบัง คับบัญชีเดียวต่อความต้องการของผู้เล่นขีด จากัด ในการเดิมพันขีด จากัด ของการชนะการแฮ็กการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลการเข้าถึงบัญชี Account หรือบัญชีบุคคลที่สามพยายามหลีกเลี่ยงหรือหลีกเลี่ยงกลไกการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายของ บริษัท โดยมิชอบจงใจหรือจงใจโอนเงินจากบัญชีของบุคคลที่สามหรือกองทุนที่ไม่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายการกระทาหรือ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเท็จ "การทิ้งชิป" การโอนเงินในการเดิมพันกีฬาและการดาเนิน การใด ๆ และ / หรือการละเว้นการกระทาใด ๆ ที่ บริษัท เห็นว่าสมควรจะเป็น การฉ้อโกงและ / หรือการกระทาผิด"